Darmowa dostawa od 150 zł
Free shipping on orders over 150 PLN
jezyk
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
blossom-cosmetics.com

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym blossom-cosmetics.com i prowadzony jest przez firmę:
  MS Blossom Sp. z o.o.
  30-529 Kraków
  Józefińska 2
  NIP: 679 325 42 75
  KRS: 0001005306
  REGON: 523786122
 2. Definicje używane w regulaminie:
  1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.blossom-cosmetics.com,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego,
  3. Sprzedawca – MS Blossom Sp. z o.o.,
  4. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  5. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  7. Formularz rejestracji – dostępny w sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta klienta,
  8. Konto klienta - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie, teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym zgromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  9. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  10. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.),
   zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego w języku polskim,
  12. Produkt - dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  13. Dowód zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiony przez Sprzedawcę potwierdzający zakup Produktu,
  14. Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu formularz umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6,
  15. Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu formularz umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5.
 3. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta, a także dokonanie zakupu bez rejestracji jest równoznaczne z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy:
  kontakt@blossom-cosmetics.com
 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.blossom-cosmetics.com niezbędne jest posiadanie odpowiedniego  urządzenia elektronicznego umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia
  społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwa jest wysyłka towarów poza granice kraju, wymaga to jednak indywidualnego oszacowania kosztów wysyłki.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  1. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
 4. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 5. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Wybranie przez Kupującego opcji zakupu z płatnością za pobraniem, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i zobowiązuje Kupującego do odebrania towaru i zapłaty ceny oraz kosztów przesyłki.  W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej oraz nieodstąpienia od umowy na odległość przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży oraz domagania się od Kupującego naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania tj. zwrotu kosztów przesyłki pobraniowej oraz zwrotnej. 
 7. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie oraz o szacowanym terminie realizacji zamówienia.
 8. W sytuacji braku zamawianych produktów w magazynie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 7 dni lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.


3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 4. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. Kupujący, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu wystawcy.
 6. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.
 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy numer: 40 1020 1068 0000 1302 0402 3057. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 8. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Produkty wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych, od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy (z wyłączeniem płatności za pobraniem). Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian cenowych, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 12. Kupujący ponosi wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez bank Kupującego lub instytucję finansową w związku z płatnością za zamówienie.


4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  1. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską,
  2. dostarczenie Produktów do punktu odbioru paczek 
 2. Sposób dostarczenia przesyłki wybierany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. 
 4. Kupujący informowany jest o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wysyłki za granicę, Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki e-mailem po złożeniu Zamówienia i uzgodnieniu sposobu wysyłki.
 6. Koszty dostawy zamówienia ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.


5. REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę składając reklamację.
 2. Kupujący składa reklamację poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz odesłanie go na adres sklepu lub mailowo na adres: reklamacje@blossom-cosmetics.com. Wzór formularza zawiera Załącznik nr 2: POBIERZ
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego Konsumentem tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
 5. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki zostaną zwrócone. 
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
 8. Klient będący Konsumentem może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),
 9. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca odpowiednio:
  1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta, 
  2. obniża cenę Produktu (obniżona Cena musi pozostawać w proporcji Ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi wartość obniżonej Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu Ceny od Konsumenta, 
  3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsument, Sprzedawca zwraca mu Cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy, 
 10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 11. Nieznaczące różnice w wyglądzie Produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do jego reklamacji.
 12. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.


6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
  6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową na adres: reklamacje@blossom-cosmetics.com lub  pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1: POBIERZ
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący i Sprzedawca ustalili wspólnie inny sposób realizacji zwrotu.
 9. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.


7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego https://blossom-cosmetics.com/polityka-prywatnosci.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w przypadku Kupujących nie będących Konsumentami wszelkie spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.


Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1: POBIERZ

Załącznik nr 2: POBIERZ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl